موارد رد دفاتر :

۱-در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.
۲- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز .
۳ – تقدم ثبت یک یا چند معامله نسبت به تاریخ وقوع آنها.
۴ – ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت بین سطرها.
۵ – ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت بین حاشیه ها.
۶ – تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.
۷ – جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه.
۸ – محو کردن مندرجات دفاتر با وسایل شیمیایی.
۹ – بستانکار شدن حسابهای بانکی و نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حسابها و دریافت و پرداخت.
۱۰ – عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده و نانوشته.

قابل توجه است که: 

الف . شرکتهای تجاری باید قبل از پایان هر سال مالی اقدام به ثبت و پلمپ دفاتر قانونی خود (دفتر روزنامه / دفتر کل)نزد اداره ثبت شرکت ها ، جهت سال آینده
نمایند. لذا دفاتر هر سال مالی باید درسال مالی قبل پلمپ شده باشد .

✍ اداره ثبت شرکت ها  با درج نام شرکت و نوع آن ( سهامی و تضامنی و .. )، تعداد جلد هر نوع دفتر، تعداد صفحات هر دفتر، شماره و تاریخ پلمپ برچسب بارکد

دارآن را صادر و در ابتدا و انتهای هر دفتر درج می کند .

ب . شرکت های تجاری باید هر رویداد مالی را در تاریخ تحقق و تحمل آن ثبت نمایند و اگرتاخیری در ثبت باشد دفاتر رد و علی الراس می گردد
ج . شرکت های تجاری می توانند با ارائه نرم افزار حسابداری خود به اداره امور مالیاتی و دریافت مجوز به جای ثبت هر رویداد مالی در دفاتر خود اقدام به ثبت گردش
عملیات مالی هر ماه در دفاتر خود نماید

✍ در این روش در دفاتر قانونی فقط ۱۴ ثبت مالی صورت می گیرد ( سند افتتاحیه + ۱۲ ثبت گردش عملیات هر ماه + سند اختتامیه )

✍ ارائه نرم افزار نیز باید مانند پلمپ دفاتر در سال مالی قبل صورت گرفته باشد

د . در صورت ثبت اشتباه در دفتر قانونی باید با خودکار قرمز آن را خط زده و عدد صحیح را درج نمائیم .
– ارائه اظهار نامه مالیات و عوارض ارزش افزوده
الف . شرکت های تجاری باید هر سه ماه به میزان درآمد ها و هزینه های خود اظهار نامه ارزش افزوده ارائه دهند

✍ در سال ۱۳۸۹ باید به میزان ۳% درآمد تحقق یافته طی دوره ۳ ماهه مالیات و عوارض پرداخت و به میزان ۳% هزینه ها و خرید های تحمل شده طی دوره ۳ ماهه

مالیات و عوارض استرداد گردد.

✍ ۵۵% نرخ ارزش افزوده  برای مالیات و ۴۵% آن عوارض می باشد

✍ طبق قانون برنامه پنجم توسعه هر ساله یک واحد درصد به نرخ پایه(۳%) تا سقف ۸ % اضافه می گردد

✍ اگر مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش و درآمد ها بیشتر از مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید باشد باید تفاوت پرداخت شود و اگر برعکس باشد در پایان هر

دوره ۳ ماهه باید تفاوت استرداد و یا به دوره بعد منتقل شود .

ب. فرصت ارائه اظهار نامه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده  تا ۱۵ روز پس از پایان هر دوره ۳ ماهه می باشد
ج . اگر شرکت های تولیدی اقدام به فروش مواد اولیه خود کنند، علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش باید مالیات فروش مواد اولیه را نیز پرداخت کنند
د . فاکتورهای فروش و خرید مواد و خدمات باید طبق نمونه فرم اداره امور مالیاتی باشد در غیر این صورت قابل قبول نمی باشد .
ه . در هنگام ثبت اظهارنامه ارزش افزوده الکترونیکی باید شناسه ملی واحد تجاری نیزوارد گردد .
برای دریافت شناسه ملی به اداره ثبت شرکتها  مراجعه نمائید
و . اظهار نامه مالیات و عوارض ارزش افزوده را می توان یک بار اصلاح نمود .

–  سایر نکات

الف . اظهارنامه هر سال مالی باید تا ۳۱/۰۴/ سال بعد به اداره امور مالیاتی ارائه گردد
ب . در زمان بررسی اسناد و مدارک و دفاتر قانونی توسط ممیز مالیاتی باید صورت گردش مواد اولیه ، صورت گردش کالا، و فرمول عوامل تولید ارائه گردد . در صورتی
که صورت گردش مواد و کالا تناقض داشته باشد دفاتر رد می شود
موجودی مواد اول دوره + خرید طی دوره – مصرف شده/ فروش رفته طی دوره = موجودی مواد اولیه پایان دوره
موجودی کالای اول دوره + خرید/ تولید طی دوره – فروش طی دوره = موجودی مواد اولیه پایان دوره
درصد عوامل تولید = مواد + دستمزد + سربار = ۱۰۰%
مواد مصرف شده + دستمزد + سربار = تولید طی دوره
ج . باید درصد عوامل تولید منطقی باشد به عنوان مثال اگر در یک صنعتی به طور معمول ۷۰درصد مواد و ۲۵ درصد دستمزد و ۵ درصد سربار باشد و ما ۸۰درصد
دستمزد و ۲۰درصد مواد و سربار ارائه دهیم به دلیل غیر منطقی بودن درصد عوامل تولید و درواقع غیر واقعی بودن صورت های مالی دفاتر رد می گردد.
د . قبوض آب و برق و… در زمان پرداخت آنها ثبت می گردد . ( البته با مشورت ممیز) در غیر اینصورت در زمان دریافت صورت حساب یک بدهی ایجاد کرده و در زمان
پرداخت آن بدهی تسویه می گردد .
ه . در هنگام ارائه اظهار نامه مالیات محاسبه شده و پرداخت شده توسط واحد تجاری به عنوان مالیات ابرازی در نظر گرفته می گردد و مالیات تعیین شده توسط ممیز
پس از رسیددگی به عنوان مالیات قطعی می باشد که ما به التفاوت مالیات ابرازی و قطعی پرداخت گردد .
و . اگر در طی دوره مالی قراردادی جهت ارائه و یا دریافت خدمات و یا ساخت پروژه ای  منعقد گردد بلافاصله باید ۵% آن را به عنوان مالیات پیمان به اداره امور
مالیاتی پرداخت گردد . پرداخت حق الزحمه حسابرس و یا خدمات حسابداری ( در اظهارنامه)مشمول این قانون می باشد
ز . استهلاک دارائی های ثابت با توجه به ماده ۱۵۱ قانون مالیات های مستقیم باید محاسبه گردد .
ح . در پایان هر ماه باید صورت حقوق مزایا پرسنل ماه قبل به همراه مالیات بر درآمد پرسنل به اداره امور مالیاتی ارائه گردد و باید با صورت حقوق و مزایا ارائه شده به
تامین اجتماعی یکسان باشد.
ط . اگر فاکتور فروش و یا خریدی از واحد تجاری به دست ممیز مالیاتی برسد که در دفتر اعمال نشده باشد ممیز مالیاتی به دلیل عدم شفافیت و صداقت در ثبت
رویدادهای مالی دفاتر را رد می کند
به موجب بند ۲ ماده ۲۰ آئین نامه نحوه تحریر دفاتر عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز موجب رد دفاتر است.

✍ ممیز مالیاتی از تمام سازمانها  استعلام گرفته  و اگر صورت حسابی از واحد تجاری صادر و یا دریافت شده باشد و واحد تجاری آن را ثبت نکرده باشد دفاتر رد

میگردد .

 
 

شرکت پویا اندیش با داشتن سابقه طولانی در این امر توانایی ارائه خدمات به شما در عالی ترین سطح کیفی می باشد.

(سرعت و نظم و کیفیت را باما تجربه کنید)