تعریف شرکت نسبی :

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری ٫ تحت نام مخصوص حداقل بین دو نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه است که در شرکت گذاشته است. در نام شرکت نسبی عبارت ((شرکت نسبی)) و لااقل نام یکی از شرکاء باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد ٫ بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل ((و شرکاء)) و ((و برادران))ضروری است.

شرایط تشکیل شرکت نسبی :

برای تشکیل شرکت های نسبی رعایت نکات زیر ضروری است :

  • شرکت نامه برابر قانون تنظیم شده باشد.
  • تمام سرمایه نقدی شرکت پرداخت گردد.
  • سهم الشر که غیر نقدی شرکت با رضایت همه شرکاء ارزیابی و تسلیم گردیده باشد.
  • منافع حاصله به نسبت سهم الشرکه هر شریک تقسیم می شود مگر اینکه به موجب شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
  • مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت در مقابل شرکاء مانند مسئولیت وکیل در مقابل موکل می باشد.
  • شرکاء باید از بین خود و یا از خارج حداقل یک نفر را به عنوان مدیر شرکت معین نمایند.
  • هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم خود را بدون رضایت سایر شرکاء به دیگری منتقل نماید.

 

شرکت پویا اندیش با داشتن سابقه طولانی در این امر توانایی ارائه خدمات به شما در عالی ترین سطح کیفی می باشد.

(سرعت و نظم و کیفیت را باما تجربه کنید)